THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Friday, October 4, 2019

RO -- Hilarion Connection - octombrie 2019Hilarion Connection - octombrie 2019

Preaiubiților,

Eu vin pe aripile iubirii!  Lumina cosmica cristică pătrunde în atmosfera din jurul planetei. A avut loc o aliniere a oamenilor cu gânduri similare și a energiilor lor, care au inițiat prin intenția lor, un nou început pentru oamenii Pământului și pentru toate nivelele sale de viață. În unitate cu tărâmurile galactice, această nouă cale a fost avansată în ceremonie sacră și a fost esențială în resetarea planului divin original pentru Pământ, pentru oamenii săi și pentru toate regnurile sale care împărtășesc bucuria vieții împreună pe această planetă. Foarte bine!  Suntem precum Unul în această activitate.

Vor avea loc și alte ceremonii similare în următoarele săptămâni și luni pentru a „cimenta” și ancora acest nou model.  Există mulți oameni în întreaga lume care vor participa la ceremonii, meditații și ritualuri cu care rezonează la nivel personal, care mențin un spațiu sacru pentru a face ca tot ceea ce fac să se ancoreze în modul de viață sacru și sfânt.  Sărbătoriți acest moment din istoria Pământului, deoarece este o ocazie istorică!  Locuitorii Pământului și-au manifestat dorința și au participat la alegerea unui nou început al unui nou mod de viață, mai luminat!

Noi, din tărâmurile maeștrilor înălțați suntem foarte mulțumiți de această colaborare între oamenii de pe Pământ și comunitatea galactică. Acum ar fi potrivit ca activitățile persistente și întăritoare ale Lucrătorilor de Lumină din lume să continue să ancoreze solid aceste energii puternice și speciale din 28 septembrie, care au fost inițiate într-un efort concentrat, luminat, sacru și iubitor în numele întregii vieți de pe Pământ.  Fie să continue să fie așa și această mișcare să crească exponențial în lunile următoare!  Bucuria abundă pe planurile superioare ale existenței și toate inimile sunt pline de speranță!

Fie ca toți oamenii din toate categoriile sociale să ia parte la astfel de eforturi pentru a lucra la viitorul pe care și-l doresc - deoarece în tărâmurile eterice este văzută ca un vot trecerea la acest nou mod de a trăi armonios în noua realitate a Pământului. O realitate în care toată lumea își asumă responsabilitatea de a fi auto-disciplinat și deschis la eforturi co-creative împreună cu ceilalți, pentru cel mai mare bine al tuturor. Este atât de bine să vedem din ce în ce mai mulți oameni renunțând la instrumentele constante de distragere pentru a-și concentra atenția și intenția personală de a participa în acest timp special de oportunitate cosmică din tărâmul Divinului.

Vă rugăm să aveți răbdare, deoarece corpul vostru fizic acceptă mai mult din Lumina superioară, și stârnește lucrurile în corpul vostru în punctele sale slabe.  Marele aflux de lumină infinită care vine acum va face mai ușoară vindecarea și odată ce începe vindecarea, se va manifesta foarte repede în experiența voastră umană.  Acesta este un proces de transformare și veți vedea și veți experimenta reînnoirea sănătății și vitalitatea, puterea, claritatea și energia în sistemul corpului vostru uman.  Aveți încredere în energiile care vin acum, deoarece acestea aduc salturi uriașe în conștiință și miracolele pe care le-ați intenționat să le faceți. Totul e bine.  Totul este perfect!

Până luna viitoare ...

EU SUNT Hilarion


© Marlene Swetlishoff Tsutama

Toate drepturile rezervate autorului / scribului
și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.

http://www.therainbowscribe.com

 Traducere: Eliza Fati 


Wednesday, October 2, 2019

SP -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Octubre 2019)
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Octubre 2019)


Amados,

¡Vengo en las alas del amor! La luz cósmica de Cristo impregna la atmósfera alrededor del planeta. Ha habido una alineación de personas de ideas afines y sus energías que se han iniciado a través de su intención, un nuevo comienzo para la gente de la Tierra y todas sus corrientes de vida. En unidad con los reinos galácticos, esta nueva forma se ha presentado en una ceremonia sagrada y ha sido fundamental en el restablecimiento del plan Divino original para la Tierra, su gente y todos sus reinos que comparten la alegría de vivir juntos en este planeta. ¡Bien hecho! Somos como Uno en esta actividad. 

Habrá otras ceremonias similares en las próximas semanas y meses para "cementar" y anclar esta nueva plantilla. Hay muchas personas en todo el planeta que participarán en ceremonias, meditaciones y rituales con las que resuenan personalmente y que sostienen un espacio sagrado para anclar todo lo que hacen en un estilo de vida glorioso y sagrado. ¡Celebre este momento en la historia de la Tierra, ya que es una ocasión histórica! ¡Los habitantes de la Tierra han hablado y participado para manifestar su elección de un nuevo comienzo, de una nueva y más iluminada forma de vida!

Nosotros, de los reinos maestros ascendidos, estamos inmensamente satisfechos con esta colaboración entre la gente de la Tierra y la comunidad galáctica. Ahora corresponde que las actividades persistentes y de refuerzo de los Trabajadores de la Luz del mundo se continúen anclando sólidamente en estas energías poderosas y especiales del 28 de septiembre que se iniciaron en un esfuerzo enfocado, iluminado, sagrado y amoroso en nombre de toda la vida en la Tierra. ¡Que siga siendo así y que este movimiento crezca exponencialmente en los próximos meses! ¡La alegría abunda en los planos superiores de la existencia y todos los corazones están llenos de esperanza!

Dejen que todas las personas de todos los ámbitos de la vida participen en esos esfuerzos para trabajar por el futuro que desean, ya que se ve en los reinos etéricos como un "voto" para moverse hacia esta nueva forma de vida armoniosa en la nueva realidad de la Tierra. Una realidad en la que todos asumen la responsabilidad de ser auto-disciplinados y abiertos a los esfuerzos de co-creatividad junto con otros para el mayor y mejor bien de todos. Es muy bueno ver a más de la humanidad dejando de lado sus constantes herramientas de distracción para enfocar su atención e intención personal en participar durante este tiempo especial de oportunidad cósmica desde los reinos mismos de lo Divino.

Le pedimos que tenga paciencia ya que su cuerpo físico está aceptando más de la Luz superior, ya que esta está agitando las cosas dentro de su cuerpo en sus puntos débiles. La gran afluencia de Luz infinita que ahora está entrando hará que sea más fácil de sanar y una vez que comience la curación, se manifestará muy rápidamente en su experiencia humana. Este es un proceso de transformación y verá y experimentará la renovación de la salud y la vitalidad, la fuerza, la claridad y la energía en el sistema de sus cuerpos humanos. Confíen en las energías que están entrando ahora porque están produciendo saltos gigantes en la conciencia y los milagros en los que han puesto su intención para que sucedieran. Todo está bien. ¡Todo es perfecto!

Hasta el próximo mes…


YO SOY HILARION


© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.

Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.

Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.

https://youtu.be/WplXlLnnfPI mensaje original en inglés

Traducido por Esther Abreu

Tuesday, October 1, 2019

BR -- Conexão com Hlarion -- Outubro 2019Conexão com Hilarion -- Outubro 2019


Amados,

Eu venho nas asas do amor!  A Luz Crística Cósmica permeia a atmosfera em volta do planeta. Tem havido um alinhamento das mentes das pessoas que pensam da mesma forma, e as suas energias iniciaram, através de suas intenções, um novo começo para as pessoas da Terra e para todos seus fluxos de vida.

Em unidade com os Reinos Galácticos, esse caminho novo foi apresentado em cerimonia sagrada e foi um pivô fundamental no restabelecimento do Plano Divino Original para a Terra, seu povo e todos os seus reinos que compartilham a alegria da vida juntos nesse planeta. Parabéns! Nós somos como Um nessa atividade.

Haverá outras cerimonias desse tipo nas próximas semanas e meses no sentido de “ cimentar” e a ancorar esse novo modelo padrão.

Existem muitas pessoas pelo planeta que participarão dessas cerimonias, meditações e rituais, com as quais elas pessoalmente ressoam e que  dão importância para sustentar um espaço sagrado, para fazer com que tudo que eles realizam seja ancorado nesse espaço através de um modo de  viver sagrado e divino.

Celebrem esse momento na história da Terra, porque é uma ocasião histórica!
Os habitantes da Terra verbalizaram e participaram no desejo de manifestarem as suas escolhas de um novo começo de um caminho novo de se viver mais iluminado!
Nós, dos Reinos dos Mestres Ascensionados,  sentimo-nos imensamente agraciados com essa colaboração entre as pessoas da Terra e a Comunidade Galáctica.

Agora cabe aos Trabalhadores da Luz do mundo reforçar suas atividades com persistência para continuarem a consolidar o ancoramento dessas energias poderosas e especiais de 28 de Setembro que foram iniciadas com
Esforços focados, iluminadores, sagrados e amorosos em benefício de toda a vida na Terra. E que isso continue assim e que esse movimento possa crescer de forma exponencial nos próximos meses! A Alegria abunda nos planos mais elevados da existência e todos os corações são preenchidos com esperança!

Permita que todas as pessoas de todas as esferas de vida  tomem parte em tais esforços e empreitadas para trabalharem para o futuro que elas desejam- pois isso é visto nos reios etéricos como um “ voto” para movimentarem –se nos novos caminhos de se viver em harmonia na Nova Realidade da Terra.

A realidade onde cada um de nós assume a responsabilidade de ser auto disciplinado e aberto para esforços, cocriando juntos com outros para o mais elevado e maior bem de todos.

É tão bom ver mais pessoas da humanidade derrubarem as constantes ferramentas de distração, no sentido de focarem a sua atenção pessoal e intenção em participarem durante esse tempo especial na oportunidade cósmica vinda dos próprios  reinos do Divino.

Nós lhes pedimos para terem paciência à medida que o corpo físico de vocês está aceitando mais de sua Luz mais elevada, pois isso está agitando   as coisas no interior de seus corpos no que tange ao ponto fraco deles. 

O grande influxo da Luz infinita que está chegando agora facilitará a cura e uma vez que a cura comece,  isso irá ser manifestado muito rapidamente na experiência humana de vocês. Isso é um processo de transformação e vocês verão e experimentarão a renovação de sua saúde e vitalidade força e clareza e energia no sistema humano operante de vocês.

Tudo está bem! Todas as coisas estão perfeitas!

Até o mês que vem!  


EU SOU Hilarion


©Marlene Swetlishoff.

All rights reserved to the author/scribe and www.therainbowscribe.com. Copying, sharing and translating of this article is only by Scribe approved translators and can be posted ONLY on Ron Head’s “Oracles and Healers” website, no other is permitted. However, sharing the live link to the Scribe produced video at the link below can also be shared with others:


Tradutora: Helena Renner

NL Hilarion - september 2019Hilarion - september 2019
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Er is een verschuiving geweest, waardoor de Aarde en al haar bewoners op een nieuw traject zijn geplaatst terwijl je nu de drempel overschrijdt naar een hoger licht en bewustzijn, een nieuwe manier van zijn. Deze nieuwe manier wordt bereikt door de innerlijke leiding van je hart te volgen en te gebruiken, terwijl je je steeds dieper verbindt met je ware authentieke zelf, waarbij je alle waargenomen beperkingen en beperkingen van de manier van denken van het oude paradigma loslaat. Er is nu geen weg meer terug, je moet ermee omgaan, het accepteren, het omarmen en het belichamen als je eigen authentieke waarheid.
Deze energie raakt en beïnvloedt elk wezen op de planeet. Het is Oneindig Licht dat resoneert met alle wezens op welk niveau van besef en bewustzijn ze zich ook bevinden en wordt het diepst gevoeld als een gevoel van liefde dat zijn stempel nalaat op het collectieve veld van de bewuste en onbewuste aspecten van de mensheid. Door de intuïtie van je hart en je hogere bewustzijn te volgen, word je in een spiraalvormige beweging uit het oude in het nieuwe gebracht. En dit Oneindige Licht, deze energie, houdt je niet tegen, het stelt je in staat tot en laat je zo ver vliegen als je wilt.
Dit Oneindige Licht en deze energie zullen een diep impact hebben op elke ziel die op de planeet leeft en vereist dat elk van hen zich afstemt op hun gevoelens en hoe deze energie in hen resoneert. Ze sluiten de vleugels van hun intellect en openen de vleugels van hun hart terwijl ze dit doen. Door dit intuïtieve begrijpen, bouwen ze een pad met gedachten, beelden, genezing, balanceren, vasthouden, transformeren en delen - en dit gebeurt automatisch via het collectieve veld van bewustzijn.
Dit proces zal doorgaan als er een nieuw veld wordt ingeprent en gecocreëerd. De activering van dit Oneindige Licht vindt eerst plaats in het niet-fysieke lichaam, daarna wordt het een levend potentieel in het aardse fysieke lichaam. Dit laat de natuurlijke stroom van Licht door, die op dit moment wordt vrijgegeven van alles dat iemands vooruitgang blokkeert. Het is goed om tijdens dit proces een waarnemer te worden, om te profiteren van de geboden kansen om jezelf te bevrijden van de oude manieren van doen en zijn.
Dit Oneindige Licht is de resonantie van het goddelijke Christusbewustzijn op alle niveaus van de dichtheidsgolven. Ieder van jullie is een kanaal voor het verankeren van deze golven, velden en stromen terwijl ze doorheen je innerlijke kerncentrum stromen, doorheen je belangrijkste energieknooppunten en chakra's naar de binnenAarde, als een torusstroom. Dit alles opent je om je ervan bewust te worden dat je weet dat je kijkt naar, voelt en deelneemt aan de algemene upgrade van al het leven, de mensheid en het collectieve bewustzijn. Je bent de ruimtehouder van deze welwillende energie  - terwijl we verder gaan in het nieuwe decennium dat voor ons ligt -  om deze nieuwe golven in alle leven op deze planeet en het hele zonnestelsel, sterrenstelsel en universum te vestigen/installeren.
Tot volgende maand ...
IK BEN Hilarion

© Marlene Swetlishoff.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan alleen worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video op de onderstaande link kan echter ook met anderen worden gedeeld: https://www.youtube.com/watch?v=PkaBj1LQOW0
Dit artikel is voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken: www.TheRainbowScribe.com
Vertaling: Agnes

EN -- The Hilarion Connection(c)Update –October 2019The Hilarion Connection(c)Update –October 2019


Beloved Ones,

I come on the wings of love! The cosmic Christ Light permeates the atmosphere around the planet. There has been an alignment of like-minded people and their energies that have initiated through their intention, a new beginning for the people of Earth and all of her lifestreams. In unity with the Galactic realms, this new way has been brought forward in sacred ceremony and has been pivotal in the reset to original Divine plan for the Earth, its people and all its kingdoms who share the joy of life together on this planet. Well done! We are as One on this activity.

.........


 Until next month…

I AM Hilarion
©Marlene Swetlishoff.