THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Friday, July 6, 2018

Romîna -- Hilarion-Mesajul lunii iulie 2018
Hilarion-Mesajul lunii iulie 2018

Preaiubiților,
Eu vin pe aripile iubirii! Lumea în care trăiți continuă să experimenteze momente și evenimente importante. Fiecare persoană și ființă de pe această planetă trăiesc acest lucru în felul lor unic. Modul în care aceste evenimente sunt experimentate depinde de calea evolutivă pe care fiecare persoană a ales-o. Nu există nici o cale corectă sau greșită, ci doar îndrumarea interioară care vine prin fiecare. Pentru aceia dintre voi care au făcut această lucrare timp de mai multe decenii, calea din fața voastră vi se deschide în cele mai încântătoare moduri - plină de grație, ușurință și cunoaștere interioară. Unii dintre voi continuă să curețe și să purifice vechea energie din vechea paradigmă iar acest lucru, bineînțeles, este necesar, pentru că nu se poate trece la un nivel dimensional mai înalt până când persoana este complet purificată și curățată de energiile vechii paradigme.
Pe măsură ce continuă curățarea și purificarea , nu vă lăsați descurajați ci păstrați-vă credința în Lumină, știind că sunteți o ființă a Luminii și că purtați iubirea divinității în inima voastră. Această cunoaștere interioară ajunge mult mai departe decât vă puteți imagina. Scânteia Divină din fiecare inimă umană este acum aprinsă și este o priveliște minunată de văzut! Noi cei din tărâmurile înalte am lucrat neâncetat pentru acest moment. Observăm cu mare recunoștință și încântare cum se întâmplă acest lucru. Oamenii permit bunătății lor interioare să iasă la suprafață astfel încât să fie clar vizibilă pentru ceilalți din jurul lor. Toată lumea vrea să trăiască în pace și în armonie unul cu celălalt.
Pe măsură ce mai mulți oameni renunță la vechile energii din vechea paradigmă, tot mai multă Lumină umple întregul lor câmp auric iar această activitate se alătură altora cu aceeași mentalitate, gândire, intenții și scopuri asemănătoare și devine din ce în ce mai strălucitoare răspândindu-se și pe orizontală și pe verticală. Există multe fațete ale Planului Divin care operează în acest moment. Calea înaintea voastră este un teritoriu neexplorat și există sentimentul că nu puteți să vă împământați în nimic tangibil, într-o realitate care se simte solidă și reală ,dar acest sentiment va trece cu timpul. Cel mai important lucru pe care fiecare Lucrător al Luminii trebuie să-l aibă în minte este importanța acceptării, întrupării și integrării depline a aspectelor mai rafinate, ale sinelui înalt și sinelui Christic sfânt.
Fiecare dintre voi este mai mult decât pregătit să facă acest lucru în noua realitate a Pământului. Este încurajator pentru Familia de Lumină din tărâmurile înalte să vadă tot mai multi oameni trezindu-se și care încep să înțeleagă marea enormitate a ceea ce se întâmplă pe planeta lor si în propria lor ființă în acest moment. Este memorabil!Împărtășirea sentimentelor de bucurie, fericire și exaltare cu ceilalți este calea de urmat. Aceste sentimente radiază Lumină iar Lumina multiplică Lumina și acest lucru afectează pe toată lumea și tot ceea ce există pe planetă și răsună în univers. Așa că vă spunem: lăsați-vă lumina să strălucească, să strălucească, să strălucească! Cei care văd și discern această Lumină încep să vadă și să recunoască propria lor Lumină interioară și, astfel, planeta strălucește și întregul cosmos se extinde exponențial!
Pe măsură ce inspirați posibilitățile și potențialele care nu au fost încă realizate, amintiți-vă că tot ceea ce doriți este posibil. Pe măsură ce continuați să vă ușurați sarcina eliberând toate energiile vechii paradigme, veți continua să urcați în energiile mai fine și mai rafinate ale noii realități a Pământului. Acest lucru este deja la îndemâna voastră. Revendicați încheierea ciclului cu vechea realitate și zburați mai sus în zonele înalte, explorați acest loc dincolo de timp și veți vedea viața din acest punct de vedere pentru a discerne darurile pe care le-ați adus în calitate de Divinitate în această nouă lume în continuă expansiune!
Până luna viitoare ...

Eu Sunt Hilarion


 © Marlene Swetlishoff Tsu tama
 Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.
 Traducere : Eliza Fati 

CASTELLANO -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Julio 2018)
Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Julio 2018)


Amados,

¡Vengo en las alas del amor! El mundo en el que viven continúa experimentando momentos y eventos trascendentales. Cada persona y ser en este planeta está experimentando esto a su propia manera. La forma en que se experimentan estos eventos depende del camino evolutivo que cada persona ha elegido. No hay una manera correcta o incorrecta, solo hay que seguir la guía interna que le llega a cada uno. Para aquellos de ustedes que han estado haciendo este trabajo durante muchas décadas, el camino ante ustedes se abre de la manera más deliciosa: formas llenas de gracia, facilidad y conocimiento interno. Algunos de ustedes todavía están pasando por la purificación y purga de la vieja energía del viejo paradigma y esto, por supuesto, es necesario, ya que uno no puede moverse a un nivel dimensional superior hasta que se haya purgado y purificado totalmente las energías del viejo paradigma.

A medida que esta purificación y purgado continúe, no vacilen en mantener su fe en la Luz, en el conocimiento de que cada uno es un ser de Luz y que llevan el amor de la Divinidad en su corazón. Este conocimiento interno abarca mucho más allá de lo que puedes imaginar. ¡La chispa Divina dentro de cada corazón humano ahora se enciende y es una vista maravillosa de ver! Nosotros, en los reinos superiores, hemos estado trabajando incesantemente para que ocurra este momento en el tiempo. Observamos con inmensa gratitud y deleite que esto está ocurriendo. Las personas están permitiendo que su bondad interior surja para que sea claramente visible a los que les rodean. Todos quieren vivir en paz y armonía con todos los otros.

A medida que más personas abandonan las viejas energías del viejo paradigma, más y más Luz llena todo sus campos áuricos y esta actividad se une a otros de mente, pensamientos, intenciones y propósitos similares, volviéndose cada vez más brillante y extendiéndose horizontal y verticalmente. Hay muchas facetas del Plan Divino trabajando en este momento. El camino que se encuentra frente a ustedes es un territorio inexplorado y existe la sensación de no poder aterrizar en algo tangible, en una realidad que se sienta sólida y real, pero este sentimiento pasará a medida que transcurra el tiempo. Lo más importante que cada Trabajador de la Luz tiene que tener en cuenta es la importancia de aceptar, incorporar e integrar plenamente sus aspectos más elevados, su ser superior y su sagrado ser Crístico.

Cada uno de ustedes está más que listo para hacer que esto suceda en su nueva realidad de la Tierra. Es alentador para la Familia de la Luz en los reinos superiores ver que más personas despiertan y comienzan a comprender la gran enormidad de lo que está ocurriendo en su planeta y dentro de su propio ser en este momento. ¡Es trascendental! Compartir los sentimientos de alegría, felicidad y exaltación con los demás es el camino a seguir. Estos sentimientos irradian Luz y la Luz magnifica a la Luz y esto los impacta a todos y a todo sobre el planeta y resuena en el universo, por lo tanto les decimos, ¡Dejen que su Luz brille, brille, brille! ¡Aquellos que ven y disciernen esta Luz comienzan a ver y reconocer su propia Luz interna y, de esta manera, la brillantez del planeta y del cosmos entero se expanden exponencialmente!

Mientras respiran dentro de las posibilidades y potenciales que aún no se han realizado, recuerden que todo lo que desean es posible. A medida que continúan aligerando su carga liberando todas las energías del viejo paradigma, continuarán ascendiendo hacia las energías cada vez más refinadas de la nueva realidad de la Tierra. Ya están a su alcance. Asegúrense de terminar con la vieja realidad y volar más alto hacia las alturas más elevadas, exploren ese lugar que está más allá del tiempo y vean su vida desde este punto de vista para que entiendan los dones que ustedes, como seres Divinos, traen a este mundo en constante expansión.

Hasta el próximo mes…

YO SOY HILARION© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.
Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.  
Video en inglés de la canalización https://youtu.be/thJ8FM5ZJao Traducido por Esther Abreu 

Nederlands -- Hilarion – juli 2018
Hilarion – juli 2018

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van liefde! De wereld waarop jullie leven, blijft gedenkwaardige tijden en gebeurtenissen beleven. Elke persoon en elk wezen op deze planeet ervaart dit op zijn eigen unieke manier. De manier waarop deze gebeurtenissen worden ervaren, is afhankelijk van het evolutionaire pad dat elke persoon heeft gekozen. Er is geen goede of verkeerde manier, er is alleen het volgen van de innerlijke leiding die tot iedereen komt. Voor diegenen van jullie die dit werk al decennia lang doen, opent de weg vóór je zich op de heerlijkste manieren - manieren die vervuld zijn van gratie, gemak en innerlijk weten. Sommigen van jullie gaan nog steeds door reiniging en afvoeren van oude energie van het oude paradigma en dit is natuurlijk noodzakelijk, want men kan niet naar een hoger dimensionaal niveau gaan vooraleer men volledig is gezuiverd en ontdaan van de oude paradigma-energieën.

Terwijl dit reinigen en afvoeren doorgaat, wankel niet in het behouden van je geloof in het Licht, in het weten dat je een wezen van het Licht bent en dat je de liefde van het Goddelijke in je hart draagt. Dit innerlijk weten reikt veel verder dan je je kunt voorstellen. De Goddelijke vonk in elk menselijk hart wordt nu aangestoken en het is een prachtig gezicht om te zien! Wij van de hogere rijken hebben onophoudelijk gewerkt om dit moment in de tijd te laten plaatsvinden. We kijken toe met grote dankbaarheid en vreugde terwijl dit gebeurt. Mensen laten hun innerlijke goedheid naar voren komen zodat het duidelijk zichtbaar is voor anderen om hen heen. Iedereen wil in vrede en harmonie met elkaar leven.

Naarmate meer mensen de oude energieën van het oude paradigma loslaten, vult steeds meer Licht hun gehele auraveld en deze activiteit sluit aan met anderen van dezelfde geest, gedachten, intenties en doeleinden en wordt steeds helderder en spreidt zich horizontaal en verticaal verder uit. Er zijn op dit moment vele facetten van het Goddelijk Plan aan het werk. De weg voor je is onbekend terrein en dus is er het gevoel dat je niet in iets tastbaars kunt gronden, in een realiteit die solide en echt aanvoelt en dit gevoel zal voorbij gaan naarmate de tijd vordert. Het belangrijkste dat elke Lichtwerker in gedachten moet houden, is het belang van het accepteren, belichamen en volledig integreren van iemands hogere aspecten, iemands hogere zelf en heilige Christuszelf.

Ieder van jullie is meer dan klaar om dit te laten gebeuren in je nieuwe aardse werkelijkheid. Het is hartverwarmend voor de Familie van Licht in de hogere rijken te zien dat meer mensen ontwaken en de grote omvang beginnen te begrijpen van wat er op dit moment in hun eigen wezen gebeurt. Het is gedenkwaardig! Het delen van de gevoelens van vreugde, geluk en vervoering/uitgelatenheid met anderen is de weg vooruit. Deze gevoelens stralen Licht uit en Licht vergroot Licht en dit beïnvloedt alles en iedereen op de planeet en resoneert in het universum; dus we zeggen je, laat je Licht schijnen, schijnen, schijnen! Degenen die dit Licht zien en onderscheiden, beginnen hun eigen innerlijke Licht te zien en te erkennen en op deze manier breidt de schittering van de planeet en de hele kosmos zich exponentieel uit!

Terwijl je mogelijkheden en potentiëlen inademt die nog niet zijn gerealiseerd, herinner je dan dat alles wat je wenst mogelijk is. Terwijl je doorgaat met het verlichten/verminderen van je last door alle energieën van het oude paradigma los te laten, zul je doorgaan met ascenderen naar de fijnere en fijnere energieën van de nieuwe Aarde-realiteit. Het is al binnen handbereik. Claim de voltooiing van de oude realiteit en vlieg hoger de hogere regionen in, verken deze plek voorbij tijd en zie je leven vanuit dit gunstige uitkijkpunt om de gaven te zien die jij als een Goddelijke deze steeds uitdijende nieuwe wereld brengt!

Tot volgende maand,

IK BEN Hilarion© 2018Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.

Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website - geen andere is toegestaan.  De live link naar dit artikel op de website van de scribe is echter wel toegestaan, evenals de door scribe geproduceerde video: https://youtu.be/thJ8FM5ZJao. Dit artikel is bedoeld als leesplezier voor de bezoekers van deze website : www.TheRainbowScribe.com


 Vertaling: Agnes