THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Tuesday, November 12, 2019

RO -- Hilarion-Mesajul lunii noiembrie 2019Hilarion-Mesajul lunii noiembrie 2019

Preaiubiților,

Eu vin pe aripile iubirii! Există o acțiune comună în continuarea realităților multidimensionale, în timpul acestei perioade pe pământ. Totul se desfășoară în cooperare și armonie cu Creatorul Prim și Sursa. A fost găsită o cale pentru a accelera procesul de ascensiune pentru pământ și toți locuitorii săi iar acest lucru a fost sărbătorit în așteptare anticipată a rezultatelor cele mai înalte care pot fi atinse. De-a lungul întinderii Creației, se adună împreună Ființe de lumină pentru a trimite lumină infinită pe planeta Pământ. Țesătorii de vise de pe planeta Lyra se adună împreună pentru a ajuta la crearea versiunii extinse și de înălțare așa cum există deja în realitate.
Ei incantează,cântă la instrumente, dansează și vizualizează o lume care este o bijuterie ce strălucește în ceruri - noua realitate a Pământului.

În fiecare galaxie, există o reprezentare a Consiliilor de Lumină care se adună în unitate pentru a realiza ceea ce părea imposibil cu doar câțiva ani tereștrii în urmă.  Și totuși, acest miracol se desfășoară cu o viteză aproape uluitoare!  Ce înseamnă acest lucru pentru umanitate în aceste vremuri este experimentarea în continuare a unei intensității mai mari în curățarea celor patru corpuri inferioare - fizic, mental, emoțional și spiritual / eteric.  Aceste curățări cer o reamintire a timpurilor și evenimentelor care au avut loc în trecut și în prezent, care la rândul lor afectează viitorul. În aceste timpuri aceia dintre voi care au venit pe Pământ din viitor sunt invitați intuitiv să facă anumite lucruri în anumite momente pentru ca o anumită temă care apare în conștiința colectivă să fie dizolvată și curățată pentru a face loc unei perspective mai înalte care să prindă rădăcini și în acest fel să aibă loc un bine mai mare pentru Toți.

Calea de urmat este deschisă cu un eveniment la un moment dat pentru a permite să aibă loc integrarea înainte de următorul.  Alinierea zilnică la Sinele Divin este extrem de importantă și nu putem accentua acest lucru suficient. Un decret precum: Mă angajez cu șablonlul meu divin, cu gândul că sunt o singură conștiință integrată și Lumina care curge în aliniere cu Voința divină.  Așa să fie! Când vă angajați Șablonul Divin (Sinele vostru Divin original), vă măriți energia și frecvența, iar aceasta  se acumulează folosind acest angajament în mod repetat.  Această metodă poate fi folosită în mai multe moduri, chiar și pentru vindecarea și curățarea Pământului, trimițând Lumina în orice situație în care este nevoie.  Trebuie subliniat faptul că cineva își folosește puterea de comandă a Creatorului cu cuvintele așa să fie!, Astfel încât revine persoanei să aibă claritate în intenția sa pentru rezultatul pe care dorește să-l creeze înainte de a-l folosi în mod responsabil.

Iar acest lucru fiind spus - cei care au atins și au câștigat această etapă avansată în procesul Ascensiunii intră acum în programul de formare a Creatorului.  Ghizii voștri personali și Consiliile Planetare ale Luminii vă vor direcționa atenția către zonele pe care trebuie să vă concentrați.  Acest lucru va fi diferit pentru fiecare persoană, cu toate acestea, vor exista suprapuneri cu alții care au o misiune similară pe Pământ.  Vă veți găsi căutând sau fiind atrași de anumite persoane cu care rezonați și vă veți alătura lor în unitate, armonie și un sentiment de comunitate, deoarece grupul se concentrează pe domeniile voastre de interes.  Ghizii vostri personali deschid calea pentru calea destinului vostru cel mai înalt și potențialul de a se manifesta.  Este sarcina voastră să deveniți atenți la întâmplările care se petrec în viața voastră și în lumea mai mare din jurul vostru.

Facultățile voastre intuitive superioare devin mult mai sensibile și deschise, iar cele șase simțuri fizice devin mai acute în ceea ce este perceput.  Unii dintre voi vor percepe pe alții care comunică cu voi prin mijloace telepatice, astfel că aveți o conversație bidirecțională cu ei.  Unii vor auzi pe alții vorbindu-le în mod clar prin claraudiție.  Unii dintre voi vor simți mirosul foarte acordat la ceva anume sau la cineva aflat la mii de kilometri de casa voastră.  Veți putea recunoaște semnăturile energetice sufletești, nu numai cele ale tărâmurilor superioare, ci și ale oamenilor din jurul vostru sau ale celor cu care sunteți voi înșivă conectați în vreun fel.Veți putea să discerneți ceea ce gândesc ... toate aceste abilități care se activează acum (ca să zic așa) trebuie integrate și armonizate, astfel încât acestea să fie folosite într-un mod aliniat și potrivit.

Până luna viitoare ...

 Eu Sunt Hilarion

Monday, November 4, 2019

NL -- Hilarion november 2019Hilarion
november 2019

Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! In het continuüm van multidimensionale realiteiten, is er een gezamenlijke inspanning waarop wordt gefocust tijdens de huidige tijden op Aarde. Alles gebeurt in samenwerking en harmonie met de Ene, Eerste Bron, Eerste Schepper. Er is een manier gevonden om het ascensieproces voor de Aarde en al haar inwoners te versnellen en dit wordt gevierd in hoopvolle anticipatie op het hoogst haalbare resultaat. In heel de lengte en breedte van de Schepping komen wezens van Licht samen om Oneindig Licht naar de Planeet Aarde te sturen. De Dream Weavers [Droomwevers] op planeet Lyra komen samen om te helpen bij het creëren van de uitgebreide en verhoogde versie van planeet Aarde die al in het continuüm bestaat. Ze zingen, stemmen, chanten, bespelen instrumenten, dansen en visualiseren een wereld die een stralend juweel in de hemel is - de nieuwe Aarde-realiteit.
In elk sterrenstelsel is er een vertegenwoordiging van de Raden van Licht die in eenheid samenkomt om te bereiken wat een paar korte jaren geleden onmogelijk leek. En toch, dit wonder ontvouwt zich aan bijna adembenemende snelheid! Wat dit voor de mensheid in deze tijden betekent, is het verder ervaren van meer intensiteit bij het opruimen van de vier lagere lichamen - fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel/etherisch. Deze opruimingen roepen herinneringen op aan tijden en gebeurtenissen die zich in het verleden en het heden hebben voorgedaan en die op hun beurt de toekomst beïnvloeden. Dit is waar degenen onder jullie die vanuit de toekomst naar de Aarde zijn gekomen, intuïtief worden aangespoord om bepaalde dingen op bepaalde tijden te doen, zodat een bepaald thema dat naar voren komt in het collectieve bewustzijn wordt opgelost en opgeruimd om ruimte te maken voor een hoger perspectief en op deze manier vindt een groter goed plaats voor allen.
De weg vooruit wordt geopend, één evenement per keer, om een integratie mogelijk te maken voordat het volgende in zicht komt. Dagelijkse afstemming met het Goddelijke Zelf is van het grootste belang en we kunnen dit niet genoeg benadrukken. Een bevel zoals: “Ik betrek mijn goddelijk sjabloon bij de gedachte dat ik één geïntegreerd bewustzijn en Licht ben dat stroomt in lijn met de Goddelijke Wil. Het zij zo!” Wanneer u uw Goddelijk Sjabloon (uw oorspronkelijk Goddelijk Zelf) gebruikt, vergroot u uw energie en frequentie en dit bouwt zich op door langdurig gebruik. Deze methode kan op vele manieren worden gebruikt, zelfs voor het helen en opruimen van de Aarde, waardoor Licht naar elke situatie wordt gestuurd waar dit nodig is. Er moet op worden gewezen dat iemand zijn Schepperskrachtbevel gebruikt bij de woorden "het zij zo!", dus het past een persoon om duidelijkheid te hebben in zijn intentie ivm het resultaat dat hij wenst te creëren voordat hij het op verantwoorde wijze gebruikt.
En dit gezegd zijnde - degenen die dit vergevorderde stadium in het Ascentieproces hebben bereikt en verdiend, gaan nu naar het Schepper-trainingsprogramma. Het zijn jouw persoonlijke gidsen en Planetaire Raden van Licht die je aandacht zullen richten op de gebieden waarop je je moet concentreren. Dit zal voor elke persoon anders zijn, maar er zal overlapping zijn met anderen die een vergelijkbare missie op Aarde hebben. Je zult merken dat je op zoek bent naar of aangetrokken wordt door bepaalde mensen met wie je resoneert en dat je je bij hen zult voegen in eenheid, harmonie en gemeenschapsgevoel terwijl de groep zich richt op de gebieden van jouw interesse. Je persoonlijke gidsen maken de weg en maken de weg vrij voor je hoogste bestemming en potentieel om zich te manifesteren. Het is jouw taak om oplettend te worden voor de gebeurtenissen die zich voordoen in je leven en de grotere wereld om je heen.
Je hogere intuïtieve vermogens worden veel gevoeliger en geopend en je zes fysieke zintuigen worden scherper in wat wordt waargenomen. Sommigen van jullie zullen zien dat anderen met je communiceren via telepathische middelen, zodat je een tweerichtingsgesprek met hen hebt. Sommigen zullen anderen helderhorend horen spreken. Voor sommigen van jullie zal je reukvermogen zeer scherp afstemmen op iets of iemand duizenden kilometers van je huis. Je zult in staat zijn om handtekeningen van de zielsenergie te herkennen, niet alleen die van de hogere rijken maar ook van de mensen om je heen of op een of andere manier met je verbonden. Je zult kunnen onderscheiden wat ze denken ... al deze vaardigheden die online komen (bij wijze van spreken) moeten worden geïntegreerd en geharmoniseerd zodat ze op een uitgelijnde en liefdevol passende manier worden gebruikt.
Tot volgende maand …
IK BEN HILARION

SP -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Noviembre 2019)Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Noviembre 2019)


Amados,

¡Vengo en las alas del amor! En el continuo de realidades multidimensionales, hay un esfuerzo concertado centrado en los tiempos actuales en la Tierra. Todo se desarrolla en cooperación y armonía con el Único Origen, el Primer Creador. Se ha encontrado una manera de acelerar el proceso de ascensión para la Tierra y para todos sus habitantes y esto se celebra con una anticipación esperanzadora del resultado más alto que se puede lograr. A lo largo y ancho de la Creación, los Seres de Luz se reúnen para enviar Luz Infinita al Planeta Tierra. Los Tejedores de Sueños en la constelación de Lyra se están reuniendo para ayudar a crear la versión ampliada y elevada del planeta Tierra que ya existe en el continuo. Están cantando, entonando, recitando, tocando instrumentos, bailando y visualizando un mundo que es una joya brillante en los cielos: La nueva realidad de la Tierra.

En cada galaxia, una representación de los Consejos de Luz están reuniéndose en unidad para lograr lo que parecía imposible hace unos pocos años humanos. Y, sin embargo, este milagro se está desarrollando a una velocidad casi impresionante. Lo que esto significa para la humanidad durante estos tiempos es la mayor experiencia de mayor intensidad en la limpieza de los cuatro cuerpos inferiores: físico, mental, emocional y espiritual/etérico. Estas limpiezas traen el recuerdo de tiempos y eventos que ocurrieron en el pasado y el presente, lo que a su vez afecta el futuro. Aquí es donde, a aquellos de ustedes que han venido a la Tierra desde el futuro, se les solicita intuitivamente que hagan ciertas cosas en ciertos momentos para que un determinado tema que está surgiendo en la conciencia colectiva se disuelva y se clarifique para dejar espacio para que una perspectiva más elevada se ancle y, de esta manera, se produzca un bien mayor para Todos.

El camino por delante está presentando un evento a la vez para permitir que una integración surta efecto antes de que se muestre el siguiente. La alineación diaria con el Ser Divino es de suma importancia y no podemos enfatizar esto lo suficiente. Un decreto tal como "Me comprometo con mi Plantilla Divina, a sostener el pensamiento de que soy una Conciencia integrada y Luz que fluye en alineación con la Voluntad Divina". ¡Que así sea! ”Cuando comprometen su Plantilla Divina (su Ser Divino original), magnifican su energía y frecuencia, y esto se incrementa con el uso persistente. Este método se puede usar de muchas maneras, incluso para la curación y limpieza de la Tierra, enviando Luz a cualquier situación en la que se necesite. Debe señalarse que cada uno está usando su poder de mando Creador con las palabras "¡que así sea!", Por lo que corresponde a cada persona tener claridad en su intención del resultado que desean crear antes de utilizarlo responsablemente.

Y una vez dicho esto, aquellos que han alcanzado y ganado esta etapa avanzada en el proceso de Ascensión, ahora están ingresando al programa de entrenamiento del Creador. Son sus guías personales y los Consejos de Luz Planetarios quienes dirigirán su atención a las áreas en las que necesitan enfocarse. Esto será diferente para cada persona, sin embargo, se superpondrá con la de otros que tienen una misión similar en la Tierra. Se encontrarán buscando o siendo atraídos por ciertas personas con quienes resuenan y se unirán a ellos en unidad, armonía y un sentido de comunidad a medida que el grupo se concentre en las áreas de su interés. Sus guías personales están allanando y despejando el camino para que sus senderos más elevados del destino y sus potenciales se manifiesten. Es su tarea convertirse en observadores de los acontecimientos que están ocurriendo en sus vidas y en el mundo que los rodea.

Sus facultades intuitivas superiores se están volviendo mucho más sensibles y abiertas y sus seis sentidos físicos se están agudizando en lo que se percibe. Algunos de ustedes percibirán que otros se comunican con ustedes a través de medios telepáticos para que tengan una conversación bidireccional con ellos. Algunos escucharán a otros hablarles clari-audientemente. Algunos de ustedes tendrán su sentido del olfato muy en sintonía con algo o alguien a miles de millas de su hogar. Ustedes podrán reconocer las firmas de energía del alma, no solo las de los reinos superiores, sino también de las personas a su alrededor o conectadas con ustedes de alguna manera. También podrán discernir lo que ellas están pensando... todas estas habilidades que están en línea (por así decirlo) deben integrarse y armonizarse para que se utilicen de manera alineada y amorosamente apropiada.

Hasta el próximo mes…

YO SOY HILARION

BR -- Conexão com Hilarion Novembro 2019


Conexão com Hilarion Novembro 2019

Amados,


Eu venho nas asas do amor! No “continuum” das realidades multidimensionais existe um esforço orquestrado sendo focado, relacionados com esses tempos correntes na Terra.  Tudo está sendo desvelado em cooperação e harmonia com o Um, a Fonte Primeira, o Criador Principal Primeiro.Foi descoberto um caminho para acelerar o processo de ascensão da Terra e de todos seus habitantes, e isso está sendo celebrado com antecipação esperançosa, por ser uma realização das mais elevadas que podem ser alcançada. Em comprimento e largura através de toda extensão da Criação, Seres da Luz se reúnem para enviar Luz Infinita para o Planeta Terra.Os tecelões de sonhos no planeta Lyra estão reunindo-se para ajudar a criar a versão expandida e elevada do planeta Terra, como já existente no continuum. Eles estão cantando, entoando, vocalizando, tocando instrumentos, dançando e visualizando um mundo que é uma joia brilhante nos Céus: - A Nova Realidade da Terra. 

Em cada galáxia, existe um representante do Conselho da Luz reunindo-se em unidade para alcançarem o que parecia ser impossível, apenas alguns poucos anos, humanos, atrás. E assim, esse milagre está se desvelando em uma velocidade de quase tirar o folego! O que isso significa para a humanidade durante esses tempos? E´ a experiência adicional de mais limpeza dos quatro corpos inferiores - físico, mental, emocional e espiritual/etérico. Essas limpezas trazem à tona lembranças de tempos e eventos que aconteceram no passado e no presente, e que por sua vez afetam o futuro. É aqui, aonde aqueles que vieram para Terra vindos do futuro estão sendo solicitados, intuitivamente, para fazerem certas coisas, em determinado tempo, para que um certo tipo de tema que esteja vindo adiante na consciência coletiva seja dissolvido e clareado, para abrir espaço para que as perspectivas mais elevadas poderem ser alcançadas e acontecerem, e um bem maior aconteça para TODOS.

O caminho a seguir está sendo aberto, um evento por vez, para permitir que uma integração se efetive antes que o próximo evento chegue a ser exibido. Alinhamentos diários com o seu Eu Superior Divino é de importância máxima, e nós não conseguimos enfatizar isso o bastante. Um comando tal como “ Eu invoco e me alinho com a  minha Matriz Divina de pensamento que Eu sou uma Consciência integrada e Luz que fluem  em alinhamento com a Vontade Divina. E que assim isso seja!”. Quando vocês se alinham com a sua Matriz Divina ( o seu Eu Divino Original), vocês magnificam a energia e frequência de vocês  e isso tem efeito acumulativo através de seu uso persistente. Esse método pode ser usado por muitas maneiras, mesmo para a cura da Terra e limpeza, enviando Luz para qualquer situação onde ela é necessária. Quando uma pessoa está usando o seu poder Criador de comando com as palavras “que isso assim seja!”, deve ser enfatizado que essas palavras devem ser ditas com responsabilidade, antes de usa-las, pois, cabe a pessoa ter a clareza de sua intenção do resultado que deseja criar.

E com isso dito- aqueles que alcançaram e herdaram esse estagio avançado no processo de Ascensão estão agora entrando no programa de treinamento do Criador. São os seus guias pessoais e Conselho Planetário da Luz que irão dirigir a atenção de vocês para as áreas que vocês necessitam colocar o seu foco.Isso será bem diferente para cada pessoa, no entanto, haverá uma sobreposição com outras que têm uma missão similar na Terra. Vocês irão se perceber buscando ou sendo atraídos para certas pessoas com quem vocês têm ressonância e irão se unir a elas em unidade, harmonia e um sentido de comunidade como um grupo focado nas areas de interesses de vocês. Seus guias pessoas estão pavimentando e clareando o caminho para o destino mais elevado de vocês e para o potencial para vir a ser manifestado. É tarefa de vocês de se tornarem observadores dos acontecimentos que estão acontecendo em suas vidas e do mundo maior em volta de vocês.

As suas faculdades intuitivas estão tornando-se muito mais sensíveis e abertas e seus seis sentidos físicos estão tornando-se mais aguçados no que está sendo percebido. Alguns de vocês irão perceber os outros em comunhão com vocês por meio de telepatia, de modo que vocês têm duas maneiras, dois caminhos de conversação com eles. Alguns irão ouvir outros falando com eles através da clariaudiência. Alguns de vocês irão ter a sensação do olfato se tornar muito aguçado a algo ou com alguém a milhares de milhas de distância. Vocês serão capazes de reconhecer a energia das assinaturas de almas, não apenas, aquelas dos reinos mais elevados, mas, também com a das pessoas em volta de vocês ou conectadas com vocês de alguma forma.  Vocês serão capazes de discernir o que elas estão pensando... Todas essas habilidades que estão on line ( por assim dizer)  necessitam ser integradas e harmonizadas, de modo que elas sejam utilizadas alinhadas e por um maneira apropriada amorosa.

Até mês que vem ...

EU SOU Hilarion