THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Thursday, February 6, 2020

BR -- Conexão com Hilarion. 1-2-2020. Atualização.Conexão com Hilarion. 1-2-2020. Atualização.

“Os reinos visíveis e invisíveis, todas as comunidades, tudo ao seu redor, todas as regiões do planeta e os mundos dos reinos invisíveis trabalham sem cessar para criarem Divina Ordem, à medida que as velhas estruturas desmoronam.”

Amados,

Eu venho nas asas do amor! Os reinos visíveis e invisíveis, todas as comunidades, tudo ao seu redor, todas as regiões do planeta e os mundos dos reinos invisíveis trabalham sem cessar para criarem Divina Ordem, à medida que as velhas estruturas desmoronam. Tudo sobre esse planeta está sendo renovado e recriado em uma completude mais funcional e coesa. A Nova Realidade da Terra requer caminhos novos e novas perspectivas que levem em conta a conexão entre cada pessoa, com cada coisa em seu meio ambiente e com um mundo maior ao redor  dela, e de fato, no Cosmos todo!

À medida que o mundo se transforma ao redor dela, cada pessoa é constantemente desafiada para trazer equilíbrio para o seu interior, para fundir suas energias e os aspectos, os mais elevados e os mais inferiores, de modo que um entendimento das duas realidades possa acontecer, à medida que o velho mundo se mistura com o novo.

É seguindo a orientação de seu sagrado coração interior que resoluções podem ser feitas, assim as pontes entre as duas realidades podem ser forjadas e fortalecidas. É uma experiência hilariante a alegria da criação, é o tempo quando os milagres e acontecimentos inesperados podem e irão acontecer.

Existe um novo nível de entendimento que está se abrindo para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Uma transição está sendo feita, à medida que novos aspectos do eu emergem para trazer novos pontos de vista relacionados com o cenário geral da realidade de uma pessoa.

Isso facilita a oportunidade para forjar novos começos, e a renovação de se deixar ir embora as coisas que não são mais produtivas e conduzivas para o crescimento e expansão espiritual da pessoa. 

O crescimento criativo acontece e uma belíssima Luz interior irradia brilhantemente, à medida que uma pessoa se centra novamente, e se concentra na magnificência de sua Divindade que lhe é inata.

Existem muitas mudanças no horizonte no mundo das pessoas. Algumas dessas mudanças acontecem como resultado dos Eventos na Terra que podem se manifestar, à medida que o planeta muda em uma oitava acima de sua frequência tonal.

Isso criará mudanças na crosta da Terra que podem resultar em afundamento de algumas terras e o surgimento de outras terras por debaixo dos oceanos.

Essas mudanças serão inevitáveis, porque algumas dessas energias caóticas é que estarão em jogo.

A participação de vocês através de suas orações diárias e decretos, já resultaram em um efeito mais positivo nos últimos acontecimentos, melhor do que acontecia anteriormente.

Existem muitos seres de Luz dos reinos mais elevados reunidos preparando-se para possíveis ocorrências que poderiam acontecer nos próximos meses.

Tenham certeza que tudo pode ser feito para se evitar possíveis perigos para as pessoas e os animais, pois, todos estão sendo levado em consideração, no que diz respeito aos movimentos da Terra. É o desejo sincero da Mãe Terra que todos seus habitantes continuem a existir, à medida que as mudanças acontecem. Esse é o tempo para irem ao interior de vocês com frequência, para receberem orientação e direção, para depois segui-las. 

Até o mês que vem.

EU SOU Hilarion

©Marlene Swetlishoff.
Helena Renner: Tradutora e vídeo credenciada pela autora exclusiva

Todos os direitos são reservados para  www.therainbowscribe.com. Fazer áudio e traduzir apenas são permitidos  para as pessoas autorizadas pela autora. www.TheRainbowScribe.com

Tuesday, February 4, 2020

RO -- Hilarion -Mesajul lunii februarie 2020
 Hilarion -Mesajul lunii februarie 2020 


Preaiubiților, 

Eu vin pe aripile iubirii!  În jurul vostru, tărâmurile și regatele nevăzute lucrează fără încetare pentru a crea Ordinea Divină pe măsură ce vechile structuri se năruie.  Tot ceea ce se află pe această planetă este reînnoit și recreat într-o integritate mai funcțională și mai coerentă.  Noua realitate a Pământului necesită noi modalități și perspective care vor ține cont de conexiunea dintre fiecare persoană și tot ce se află în mediul său și în lumea mai mare din jurul ei și, într-adevăr, în întregul cosmos!

Pe măsură ce lumea se transformă în jurul vostru, fiecare persoană este în permanență provocată să aducă echilibrul în sinea ei, să-și îmbine energiile și aspectele superioare și inferioare, astfel încât o înțelegere a celor două realități să poată avea loc pe măsură ce lumea veche se îmbină cu cea nouă. O rezoluție poate fi efectuată urmând îndrumarea inimii sacre a fiecăruia iar punțile dintre cele două realități pot fi astfel făurite și consolidate.  Aceasta este o experiență emoționantă a bucuriei creației, moment în care miracolele și întâmplările neașteptate pot și vor avea loc.

Există un nou nivel de înțelegere care se deschide celor care au ochii să vadă și urechi să audă.  Se face o tranziție pe măsură ce noi aspecte ale sinelui iau naștere pentru a aduce un nou punct de vedere asupra imaginii de ansamblu a realității.  Acest lucru facilitează oportunitatea de a crea noi începuturi și o reînnoire, renunțând la lucrurile care nu mai sunt productive sau favorabile creșterii și expansiunii spirituale a unei persoanei.  Creșterea creativă are loc, iar Lumină interioară frumoasă a unei persoane strălucește luminos pe măsură ce aceasta se re-centrează și se concentrează asupra măreției Divinității sale înnăscute.

Există multe schimbări la orizont pentru oamenii lumii.  Unele dintre aceste schimbări au loc ca urmare a evenimentelor Pământului care ar putea apărea pe măsură ce planeta se transformă într-o octava superioară de frecvență tonală.  Acest lucru va crea schimbări în scoarța terestră care ar putea duce la scufundarea unor țări și la apariția altor pământuri de sub oceane.  Aceste schimbări sunt inevitabile din cauza unor energii haotice care vor fi în joc.  Participarea voastră zilnică la rugăciuni și decrete a avut deja un efect mai pozitiv asupra rezultatelor finale decât ar fi avut înainte de a lua această acțiune.

Există multe ființe de Lumină din tărâmurile înalte adunate împreună care se pregătesc pentru eventualele evenimente care ar putea avea loc în lunile următoare. Să fiți liniștiți că se ia în considerare tot ceea ce se poate face pentru a evita posibilele pericole pentru oameni și animale, în ceea ce privește  mișcările terestre.  Este dorința din inimă a dragii voastre Mamă Pământ, ca toți locuitorii ei să-și continue existența pe măsură ce au loc schimbările.  Este timpul ca voi să mergeți adesea în interiorul vostru pentru îndrumare și direcție și apoi să o urmați.

Până luna viitoare ...

EU SUNT Hilarion© Marlene Swetlishoff Tsutama

Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.

  
 Traducere: Eliza Fati 

Sunday, February 2, 2020

NL --Hilarion – februari 2020Hilarion – februari 2020
Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Overal om u heen werken de onzichtbare rijken en koninkrijken onophoudelijk om Goddelijke Orde te creëren terwijl de oude structuren wegvallen. Alles op deze planeet wordt vernieuwd en opnieuw gecreëerd in een meer functionele samenhangende heelheid. De nieuwe aardse realiteit vereist nieuwe manieren en nieuwe perspectieven die rekening houden met de verbinding tussen elke persoon en alles in hun omgeving en in de grotere wereld om hen heen, en inderdaad, in de hele kosmos!
Terwijl de wereld om hen heen transformeert, wordt elke persoon voortdurend uitgedaagd om balans in zichzelf te brengen, om zijn hogere en lagere energieën en aspecten samen te voegen, zodat een begrijpen van de twee realiteiten kan plaatsvinden terwijl de oude wereld versmelt met de nieuwe. Het is in het volgen van de leiding van iemands heilige hart binnenin dat resolutie [besluiten, oplossingen] kan worden gemaakt en de bruggen tussen de twee realiteiten kunnen worden gesmeed en versterkt. Dit is een opwindende ervaring van de vreugde van de schepping, de tijd waarin wonderen en onverwachte gebeurtenissen kunnen en zullen plaatsvinden.
Er is een nieuw niveau van begrip dat zich opent voor degenen die de ogen hebben om te zien en de oren om te horen. Een overgang wordt gemaakt wanneer nieuwe aspecten van het zelf naar voren komen om een nieuw gezichtspunt te brengen in het algemene beeld van iemands realiteit. Dit vergemakkelijkt de mogelijkheid om een nieuw begin en vernieuwing te smeden door dingen los te laten die niet langer productief of bevorderlijk zijn voor iemands spirituele groei en expansie. Creatieve groei vindt plaats en iemands prachtige innerlijke Licht schijnt op briljante wijze als men zich opnieuw centert en zich opnieuw concentreert op de pracht van iemands aangeboren Goddelijkheid.
Er staan veel veranderingen aan de horizon voor de mensen van de wereld. Sommige van deze veranderingen komen tot stand als gevolg van aardse gebeurtenissen die kunnen optreden wanneer de planeet naar een hoger octaaf van toonfrequentie verschuift. Dit zal verschuivingen veroorzaken in de aardkorst, die kunnen leiden tot het verzinken van sommige landen en het oprijzen van andere landen vanuit de oceanen. Deze veranderingen zullen degene zijn die onvermijdelijk zijn vanwege sommige chaotische energieën die in het spel zullen zijn. Uw deelname aan uw dagelijkse gebeden en decreten heeft al een positiever effect gehad op de uiteindelijke resultaten dan voordat u deze actie ondernam.
Er zijn veel Lichtwezens uit de hogere rijken bijeengekomen als voorbereiding op mogelijke gebeurtenissen die in de komende maanden zouden kunnen plaatsvinden. U kunt er zeker van zijn dat alles in het werk wordt gesteld om mogelijke gevaren voor mensen en dieren af te wenden voor zover het landbewegingen betreft. Het is de oprechte wens van uw geliefde Moeder Aarde dat al haar inwoners hun bestaan voortzetten terwijl er veranderingen plaatsvinden. Het is een tijd om vaak naar binnen te gaan voor begeleiding en richtgeving en er dan gevolg aan te geven.
Tot volgende maand ...
IK BEN Hilarion

© Marlene Swetlishoff.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Het kopiëren, delen en vertalen van dit artikel kan alleen door door Scribe goedgekeurde vertalers en kan alleen op de website "Oracles and Healers" van Ron Head worden geplaatst, geen ander is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video via de onderstaande link kan echter ook worden gedeeld met anderen:
Geen life link beschikbaar.
 Vertaling : Agnes 

Saturday, February 1, 2020

Castellano -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión(c) por M. Swetlishoff (Febrero 2019)


Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Febrero 2020)

Por favor tenga en cuenta: No hay video disponible para este mensaje.


Amados,

¡Vengo en las alas del amor!  A su alrededor, los mundos y reinos invisibles trabajan sin cesar para crear el Orden Divino a medida que las viejas estructuras se desploman. Todo en este planeta está siendo renovado y recreado en una integridad cohesiva más funcional. La nueva realidad de la Tierra requiere nuevas formas y nuevas perspectivas que tendrán en cuenta la conexión entre cada persona y todo en su entorno y en el mundo que los rodea, y de hecho, en todo el cosmos.

Mientras que el mundo se transforma a su alrededor, cada persona se ve constantemente desafiada a lograr el equilibrio dentro de sí misma, a fusionar sus energías y aspectos más elevados y más bajos para poder tener una comprensión de las dos realidades a medida que el viejo mundo se mezcla con el nuevo. Es siguiendo la guía interna del corazón sagrado en cada uno que se puede hacer la resolución y los puentes, entre las dos realidades, se pueden forjar y fortalecer. Esta es una experiencia estimulante de la alegría de la creación, el momento en que pueden ocurrir y ocurrirán milagros y acontecimientos inesperados.

Un nuevo nivel de entendimiento se está abriendo a aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Se está produciendo una transición a medida que surgen nuevos aspectos del Ser para traer un nuevo punto de vista a la imagen general de la realidad individual. Esto ofrece la oportunidad de forjar nuevos comienzos y renovación al dejar ir las cosas que ya no son productivas o no conducen al crecimiento y expansión espiritual. Se está dando lugar a un crecimiento creativo y la hermosa Luz interna brilla resplandecientemente a medida que uno se vuelve a centrar y enfocar en la magnificencia de la Divinidad innata.

Hay muchos cambios en el horizonte para la humanidad. Algunos de estos cambios se producen como resultado de eventos en la Tierra que podrían ocurrir a medida que el planeta cambia a una octava más alta de frecuencia tonal. Esto creará cambios en la corteza terrestre que podrían provocar el hundimiento de algunas tierras y el levantamiento de otras debajo de los océanos. Estos cambios serán inevitables debido a algunas energías caóticas que estarán en juego. Su participación en sus oraciones y decretos diarios ya ha tenido un efecto más positivo en los resultados finales de lo que hubiera sido de no tomar esta acción.

Hay muchos seres de Luz de los reinos superiores reunidos en preparación para posibles eventos que podrían tener lugar en los próximos meses. Tenga la seguridad de que todo lo que se puede hacer para evitar posibles peligros para las personas y los animales se está teniendo en cuenta en lo que respecta a los movimientos de tierras. Es el sincero deseo de su querida Madre Tierra que todos sus habitantes continúen su existencia a medida que ocurren los cambios. Es el momento de ir hacia adentro a menudo para obtener orientación y dirección y luego seguir adelante.

Hasta el próximo mes…

YO SOY HILARION© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.

Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.

Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.


 Traducido por Esther Abreu