THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Sunday, November 4, 2018

NEDERLANDS -- Hilarion – november 2018


Hilarion – november 2018

Geliefden,
Ik kom op de vleugels van liefde! Er vinden veel veranderingen plaats in het bewustzijn en het besef van de bewoners van de Aarde.  En het is van het grootste belang op dit moment in de aardse en kosmische gebeurtenissen, dat de mensen van het Licht met grote en standvastige vastberadenheid zich dagelijks blijven verbinden met het hoogste Licht, de hoogste waarheid, de hoogste frequentie en tijdlijn die ze op een voor hen veilige manier kunnen belichamen en innerlijk vasthouden. Dit helpt de krachten van het Licht de overhand houden en standhouden, terwijl het Licht verankerd wordt, om dat Licht dan uit te zetten in de centrale kristallijne kern van de planeet.
Gedurende deze tijden is er veel dat van chaotische aard is en de gedachtevormen van het collectieve bewustzijn aanvalt. Zoals gezien en getuigd in veel eerdere situaties op veel verschillende plaatsen op jullie planeet, komen de harten, geesten en zielen van de aardse mensen samen in liefde, mededogen en innerlijke goedheid – in een woordenloze getuigenis van de ware capaciteit van het menselijk hart om de gevolgen te overwinnen van deze aanvallen; overwinnen door de hoogste en edelste heilige eigenschappen naar voren te brengen die inherent* zijn aan hen [* onlosmakelijk verbonden met hun zijn].
Terwijl ze de verandering die ze in hun wereld willen zien, belichamen en worden door de innerlijke ingevingen van hun ziel te volgen, ontstaat er een nieuwe manier om te reageren op de tijdelijke gebeurtenissen die plaatsvinden op hun planeet. Op deze manier creëren ze de nieuwe Aarde-realiteit, door ervoor te kiezen de hogere voorbeelden na te streven van die zielen die ooit de menselijke vorm belichaamden op de planeet en de lagere menselijke instincten van hun tijd overstegen en daardoor hun wereld ten goede veranderden.
Het is op deze manier, door in volledig bewustzijn keuzes te maken, dat elke ziel geïncarneerd op de planeet, een nieuwe realiteit creëert, een nieuwe manier van leven en zijn, een nieuwe Aarde die de volgende zeven generaties en alle zielen zal dragen die nog moeten geboren worden en trachten naar de ervaring van een gouden eeuw van verlicht leven. Als de Aarde wordt teruggebracht tot de Hof van Eden, wat haar ware Goddelijke blauwdruk is, is het de bedoeling dat ze de structuren manifesteert die nodig zijn voor het geluk, de vreugde, het welzijn en de expansie van leren, de groei in begrip en bewustzijn dat elke ziel die op haar leeft bijdraagt tot de Bron van Al Dat Is voor het grotere ontplooien en het goede van Allen/Alles.
Dit vereist de bewuste vrije-wilskeuze van elke bewoner, elke dag, om de heilige kwaliteiten van het Goddelijke na te leven en te uiten in de interacties met elkaar. Dit is wat elk mens nodig dient te onthouden op dit nu-moment. Het is een keuze die innerlijk wordt gemaakt en een keuze die rustig kan worden toegepast in al hun gedachten, acties en daden. Er hoeft geen uiterlijke actie te worden ondernomen, alleen de innerlijke vastberadenheid om een meer verfijnde, liefdevolle en medelevende versie van hun huidige menselijke ervaring te ZIJN en een sterk verlangen om dit ook in hun leven en de levens van anderen te creëren.
Tot volgende maand …
Ik ben Hilarion

© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.
Alle rechten voorbehouden aan de auteur/schrijver en www.therainbowscribe.com. Kopiëren en vertalen van dit artikel kan alleen door Scribe goedgekeurde vertalers en kan ALLEEN worden gepost op Ron Head's "Oracles and Healers" website, geen andere is toegestaan. Het delen van de live link naar de door Scribe geproduceerde video op de onderstaande link kan echter ook met anderen worden gedeeld:
https://youtu.be/_mud0tfYMpw
Dit artikel is bedoeld voor het leesplezier van degenen die regelmatig deze website bezoeken:
www.TheRainbowScribe.com

 Vertaling: Agnes 
In de Engelse taal, hebben de woorden een andere trilling, daarom wordt de originele versie bijgevoegd.
Violet Fire Decree by Master Hilarion

Lovely God Presence, I AM in me,
Hear me now I do decree
Bring to pass each blessing for which I call
Upon the Holy Christ Self of each and all.
Let violet fire of freedom roll
Round the world to make all whole
Saturate the Earth and its people, too
With increasing Christ radiance shining through
I AM this action from God above
Sustained by the hand of Heaven's love
Transmuting the causes of discord here
Removing the cause so that none do fear
I AM, I AM, I AM
The full power of freedom's love
Raising all Earth to Heaven above
Violet fire now blazing bright
In living beauty is God's own light
Which right now and forever
Sets the World, myself, and all life
Eternally free in Ascended Master perfection
Almighty I AM, almighty I AM, almighty I AM!

Violet Vuur Decree doorMeester Hilarion
Lieve God-Aanwezigheid, IK BEN in mij,
hoor mij nu, ik geef een verordering (decree)
Laat elke zegening waarvoor ik aanroep geschieden
op het Heilige Christus Zelf van iedereen.
Laat violet vuur van vrijheid rollen
rond de wereld om alles heel te maken.
Doordrenk ook de Aarde en haar volkeren
met toenemende Christusstraling die zichtbaar wordt.
Ik BEN deze actie van God hierboven,
gesteund door de hand van liefde van de hemel;
de oorzaken van onenigheid hier transmuterend,
de oorzaak verwijderend zodat niemand angstig is.
IK BEN, IK BEN, IK BEN
de volledige kracht van vrijheid's liefde,
de hele Aarde verheffend naar de hemel hierboven.
Violet vuur, nu helder brandend
in levende schoonheid, is Gods eigen licht,
wat nu en voor altijd
de wereld, ikzelf en al het leven bevrijdt,
voor eeuwig vrij in de perfectie van de Opgevaren Meester.
Almachtige IK BEN, almachtige IK BEN, almachtige IK BEN!

Saturday, November 3, 2018

RO --Hilarion-Mesajul lunii Noiembrie 2018
Hilarion-Mesajul lunii Noiembrie 2018


 Preaiubiților,
Eu vin pe aripile iubirii! Multe schimbări au loc în conștiința și conștiența locuitorilor Pământului și este de o importanță primordială în acest moment în ceea ce privește evenimentele Pământului și cele cosmice ca oamenii din Lumină să continue cu mare hotărâre și determinare să se alinieze zilnic la cea mai înaltă Lumină, frecvența și linie temporală care este posibilă pentru ei pentru a o încorpora și menține în siguranță în ei. Acest lucru ajută ca forțele Luminii să prevaleze pe măsură ce acestea sunt ancorate, pentru a extinde această Lumină în miezul central cristalin al planetei .
În aceste vremuri, există multe lucruri care au o natură haotică ce asaltă formele gând ale conștiinței colective. Așa cum ați mai văzut și ați mai fost martori în multe situații din trecut și în multe locuri diferite de pe planeta voastră, inimile, mințile și sufletele oamenilor se unesc în dragoste, compasiune și bunătate interioară într-o mărturie tăcută a adevăratei capacități a inimii umane de a depăși efectele acestor asalturi aduncând din interior cele mai înalte și mai nobile calități sacre ce se află în mod inerent în ei.
 Pe măsură ce ei întruchipează și devin schimbarea pe care doresc să o vadă în lumea lor, urmând îndemnurile interioare ale sufletului lor, ia naștere un nou mod de a răspunde la întâmplările care au loc pe planeta lor. În acest fel, ei creează noul model de realitate a pământului, alegând să imite exemplele mai înalte ale acelor suflete care au  întrupat cândva formă umană pe planetă, care și-au înălțat instinctele umane de bază ale timpurilor lor și, astfel, au schimbat lumea în bine.
 În acest fel, prin alegerea în deplină conștiință, fiecare suflet întrupat de pe planetă, creează o nouă realitate, un nou mod de a trăi și de a fii, un nou Pământ care va sprijini următoarele șapte generații și pe toate sufletele care urmează să se nască pentru experiența unei epoci de aur de viață luminată. Pe măsură ce Pământul este restaurat în Grădina Edenului, care este adevăratul său plan divin,el are menirea de a manifesta structurile necesare pentru fericirea, bucuria, bunăstarea și expansiunea învățării, și creșterii în înțelegerea și conștiința că fiecare suflet care trăiește pe pământ contribuie la Sursa a Tot ceea ce este pentru desfășurarea celui mai mare bine al tuturor.
 Aceasta necesită ca alegerea conștientă și liberă a fiecărui locuitor în fiecare zi să fie de a trăi și de a exprima calitățile sacre ale Divinului în interacțiunile dintre ei. Aceasta este ceea ce fiecare om are nevoie să-și amintească în aceste timpuri. Este o alegere făcută pe plan interior și una care poate fi implementată în liniște în toate gândurile, acțiunile și faptele. Nu trebuie să fie luate măsuri exterioare, ci este necesară numai determinarea interioară de a fi o versiune mai rafinată, mai iubitoare și mai plină de compasiune a experienței lor actuale umane și de o dorință puternică de a crea acest lucru în viața lor și în viața altora.
Până luna viitoare,
Eu sunt Hilarion

© Marlene Swetlishoff Tsu tama
Toate drepturile rezervate autorului / scribului și www.therainbowscribe.com. Copierea și traducerea acestui articol se efectuează numai prin traducătorii autorizați de autor. Cu toate acestea, link-ul live cu acest articol poate fi împărtășit altor persoane, precum și link-ul oficial furnizat de Newsletter. Nu este permisă realizarea de videoclipuri în altă limbă.http://www.therainbowscribe.com
 Traducere : Eliza Fati 

SP -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Noviembre 2018)Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Noviembre 2018)
Amados,
¡Vengo en las alas del amor! Muchos cambios están ocurriendo dentro de la conciencia y el despertar de los habitantes de la Tierra y es de primordial importancia en este momento, en cuanto a los eventos cósmicos y de la Tierra, que las personas de la Luz continúen con gran determinación alineándose diariamente con la Luz, verdad, Frecuencia y línea de tiempo más elevadas que les sea posible y puedan encarnar y mantener de forma segura dentro de ellos (NT: Ver nota al final del mensaje). Esto está ayudando a las fuerzas de la Luz a prevalecer y soportar mientras anclan esta Luz,  para expandirla hasta el núcleo cristalino central del planeta.

Durante estos tiempos, es mucho lo de naturaleza caótica que invade las formas de pensamiento de la conciencia colectiva. Como se ha visto y presenciado en muchas situaciones anteriores, en muchos lugares diferentes de su planeta, los corazones, las mentes y las almas de la gente de la Tierra se unen en amor, compasión y bondad interior en un mudo testimonio de la verdadera capacidad del corazón humano para superar los efectos de estos asaltos al mostrar las cualidades sagradas más elevadas y nobles inherentes en ellos.

A medida que encarnan y se convierten en el cambio que desean ver en su mundo, siguiendo los impulsos internos de sus almas, está surgiendo una nueva forma de responder a los acontecimientos temporales que están ocurriendo en su planeta. De esta manera, están creando la nueva plantilla de la realidad de la Tierra, al elegir emular los ejemplos superiores de aquellas almas que alguna vez encarnaron la forma humana en el planeta y superaron los instintos humanos más bajos de sus tiempos y, por lo tanto, cambiaron su mundo para mejor.

Es de esta manera, al elegir con plena conciencia, que cada alma encarnada en el planeta crea una nueva realidad, una nueva forma de vivir y ser, una nueva Tierra que apoyará a las próximas siete generaciones y todas las almas aún por nacer, que anhelan la experiencia de una edad de oro de una vida iluminada. A medida que la Tierra se restaura en el Jardín del Edén, que es su verdadero plan divino, está destinada a manifestar las estructuras necesarias para la felicidad, la alegría, el bienestar y la expansión del aprendizaje, así como el crecimiento en la comprensión y conciencia de que cada alma en la Tierra contribuye a la Fuente de Todo lo que es para el mayor desarrollo y bienestar de Todos. 

Esto requiere la elección consciente del libre albedrío de cada habitante de vivir y expresar cada día las cualidades sagradas de lo Divino en sus interacciones entre sí. Esto es lo que cada ser humano necesita recordar en este momento del ahora. Es una elección que se realiza internamente y que se puede implementar silenciosamente en todos sus pensamientos, palabras y acciones. No debe ejercerse ninguna acción exterior, solo la determinación interna de SER una versión más refinada, amorosa y compasiva de su experiencia humana actual y un fuerte deseo de crear esto en su vida, así como en la vida de los demás. 

Hasta el próximo mes…
YO SOY HILARION

Nota: En este punto del mensaje, la canalizadora incluye un enlace a su página web que contiene un Decreto de la Llama Violeta, el cual se incluye a continuación:


Decreto de la Llama Violeta por el Maestro Hilarión

Preciosa Presencia de Dios, YO SOY en mí,
Escúchame lo que ahora decreto
Permite que cada bendición que clamo pase
Sobre el Santo Ser Crístico de todos y cada uno.
Deja que el fuego de la Llama Violeta de la libertad
Envuelva al mundo para hacer todo entero.
Satura la tierra y a su gente, también
Con el creciente resplandor del Cristo brillando en ellos.
YO SOY esta acción desde el Creador
Sostenido por la mano del Amor del Cielo.
Transmutando las causas de la discordia aquí.
Eliminando la causa para que ninguno tenga miedo.
YO SOY, YO SOY, YO SOY
El poder pleno del amor de la libertad.
Elevando toda la Tierra hacia el Cielo
Fuego violeta ahora ardiendo brillante
En la belleza viva está la propia luz de Dios.
Que en este momento y para siempre.
Establece el Mundo, yo mismo, y toda la vida
Eternamente libre en la perfección del Maestro Ascendido.
  ¡Todopoderoso YO SOY, todopoderoso YO SOY, todopoderoso YO SOY!
© Marlene Swetlishoff / Tsu'tama.

Todos los derechos están reservados a la autora / escribana y a la página web www.therainbowscribe.com. Para copiar y traducir este artículo se requiere la aprobación de los propietarios del sitio web y que los traductores sean autorizados por la Escribana.
Está prohibida la realización por parte de terceros de videos relacionados a estas canalizaciones en cualquier idioma.
https://youtu.be/_mud0tfYMpw video del mensaje en inglés.
  
Traducido por Esther Abreu