THE RAINBOW SCRIBE ORIGINAL SITE

Sunday, October 8, 2017

Nederlands -- HILARION – oktober 2017HILARION – oktober 2017


Ik kom op de vleugelen van licht.
Geliefden,
In de cyclus van tijdperken gekend als yugas, komt een keerpunt waar het levenswiel beweegt naar het punt van oorsprong, het begin van de huidige golf van het experiment mens.  Toen waren de mensen stralender, etherischer in hun fijne lichamen, spiritueel verder gevorderd, en ze bezaten grote psychische krachten.
De mensheid is zich in de daaropvolgende tijdperken geleidelijk aan gaan identificeren met het fysieke lichaam en het nastreven van materialisme – hierbij verloren ze contact met het innerlijke goddelijke.  Nu komt de mensheid uit de periode van duisternis en keert terug naar het licht van hun stralende essentie, hun ware beginpunt.
Het is in deze tijd van overstromingen, branden, aardbevingen, hongersnood, oorlogen, bedrog en onzekerheid dat de goddelijke en nobele kwaliteiten/deugden, aanwezig in de mensheid, weer toegankelijk zijn, kunnen teruggewonnen en hersteld worden.  Elk individu heeft de gelegenheid om deze heilige kwaliteiten weer te belichamen, zich er opnieuw mee te verbinden – kwaliteiten die ooit elk persoon opluisterden in de begintijden.
Iedereen, op dit ogenblik geïncarneerd op Aarde, is een oude ziel die deel heeft genomen aan de ervaringen van alle voorgaande cycli en is nu in het proces van transmutatie en transformatie van het dichte fysieke lichaam naar een bestaan dat rechtstreeks de stralende essentie belichaamt die ze ooit waren.  Deze fase zal blijven aangevoeld, ervaren, opgemerkt worden gedurende vele komende jaren.
Deze fase vereist het begrijpen ervan door de ontwaakten, zodat ze zichzelf kunnen bevrijden van de laatste stellingen van de oude cyclus en de nieuwe helemaal kunnen verwelkomen.  Om dit mogelijk te maken, moet men zich identificeren met de nieuwe cyclus en het nieuwe begin en de nieuwe deur binnengaan die zich voor hen geopend heeft.
Het is nodig dat ze de oude opvattingen en neigingen losmaken en loslaten van het nieuw gekalibreerd menselijk besturingssysteem en dit met elke vezel van lichaam, geest en ziel.  Het is nodig dat ze trouw blijven aan hun goddelijke stralende essentie, zonder aarzeling/hapering in het moeilijke en oncomfortabel proces van zuivering dat nu plaats vindt op de planeet.
Jullie, de lichtwerkers en ontwaakten in deze tijden geïncarneerd op de planeet, leven wezenlijk in een geen-fouten-wereld.  Jullie zijn de 5de dimensie binnengegaan waar geen juist of verkeerd bestaat, geen zwart of wit, geen oordeel of veroordeling.  Het is nodig het oude paradigma los te laten en vast te houden aan je visie van een glorieuze nieuwe wereld  – en zo zal het zijn.
Jullie bevinden zich nu in een nieuwe dimensie waar je enkel elk [nu-]moment ervaart.  Weet dat jullie Schepper echt geniet van elk experiment waaraan jullie deelnemen, want elke ervaring die je opdoet, draagt bij tot de expansie en verbetering van al het leven in dit sterrenstelsel.
Wees gegroet terwijl je op koers blijft.
Tot volgende maand.

IK BEN Hilarion


Monday, October 2, 2017

CASTELLANO -- Mensaje Mensual La Conexión Hilarión© (Octubre 2017)


Mensaje Mensual La Conexión Hilarión©  (Octubre 2017)¡Vengo en las alas del amor! Amados seres, llega un punto en los ciclos de las eras conocidos como yugas, donde el punto de inflexión de la rueda de la vida hace que el giro vuelva a moverse hacia el punto de origen donde comenzó la actual ola de experiencia humana. Era un tiempo en que los seres humanos eran más radiantes y más eterealizados en sus cuerpos más finos, más espiritualmente avanzados y tenían grandes poderes psíquicos.

La humanidad ha pasado a través de las edades o ciclos del tiempo que se han ido convirtiendo poco a poco en la identificación con sus cuerpos físicos y la búsqueda del materialismo y por lo tanto perdiendo contacto con su divinidad interior. Ahora la humanidad está saliendo de la era de la oscuridad y regresando a la luz de su radiante esencia, su verdadero punto de origen.

Es durante estos tiempos actuales de inundaciones, incendios, terremotos, hambrunas, guerras, engaño e incertidumbre cuando las virtudes divinas y nobles que se encuentran dentro de la humanidad pueden ser accedidas, recuperadas y restauradas. Cada individuo tiene la oportunidad de re-encarnar y volver a conectarse a las cualidades sagradas que una vez cubrieron de gracia a cada persona en el planeta en el inicio de los tiempos.

Cada persona que está encarnada en el planeta durante estos tiempos es un alma vieja que ha participado en las experiencias de cada uno de los ciclos precedentes y está en el proceso de transmutación y transformación de su densa existencia física en una que puede encarnar directamente lo radiante que alguna vez fueron. Esta es una fase continua que se seguirá sintiendo, experimentado y observado en los muchos años por venir.

Esta fase requiere que los “despiertos” comprendan para que liberen los últimos vestigios del ciclo anterior y abracen plenamente el nuevo ciclo. Para que esto suceda, deben identificarse con el nuevo ciclo y el nuevo comienzo y caminar a través de la nueva puerta que se ha abierto ante ellos.

Necesitan liberar y soltar las viejas percepciones y tendencias de sus sistemas operativos humanos recién recalibrados en cada fibra de su cuerpo, mente y alma. ¡Necesitan permanecer fieles a su divina esencia radiante sin vacilar durante el difícil e incómodo proceso de purificación que se está produciendo en el planeta! 

Ustedes, los Trabajadores de la Luz y los despiertos encarnados en el planeta en estos tiempos actuales, actualmente están viviendo en un mundo sin culpa. Han entrado en la quinta dimensión donde no hay bien o mal, ni negro ni blanco, ni juicio ni condenación. ¡Tienes que dejar ir el viejo paradigma y aferrarse a su visión de un nuevo mundo glorioso y así será!

Ahora estás en una nueva dimensión donde sólo hay la experiencia de cada momento. Sepan que nuestro Creador verdaderamente disfruta cada experiencia en la que ustedes participan; con cada experiencia que viven, contribuyen a la expansión y mejora de toda la vida en esta galaxia. ¡Que sean bendecidos mientras siguen el rumbo!  

Hasta el próximo mes…

YO SOY HILARION


Deutsch -- Hilarions Monatsbotschaft für Oktober 2017


Hilarions Monatsbotschaft für Oktober 2017 

Ich komme auf den Schwingen der LIEBE! Ihr Lieben: Es kommt in den Zyklen der Zeitalter ein Punkt als Yuga (= im Hinduismus Abfolge von vier Zeitaltern; Anm. d. Übers.), an dem der „Wendpunkt des Lebens-Rads“  wieder an den ursprünglichen Punkt zurückkehrt, an dem die derzeitige Welle menschlicher Erfahrung begann. Das war eine Zeit, in der die Menschenwesen höhere Ausstrahlungskraft hatten und die ätherischen Merkmale ihrer feiner gestalteten Körper stärker präsent waren; sie waren geistig-spirituelle fortgeschrittener und besaßen hohe telepathische Fähigkeiten.

Die Menschheit hat dann die nachfolgenden Zeitalter durchschritten und sich allmählich immer mehr mit ihren physischen Körpern und mit der Auseinandersetzung mit dem Materialismus identifiziert und dadurch den Kontakt zu ihrer inneren Göttlichkeit verloren. Doch nun entwächst die Menschheit wieder dem Zeitalter der Finsternis und bewegt sich zurück ins LICHT ihrer leuchtenden Essenz, – dem Punkt ihres wahren Ursprungs.

In diesen gegenwärtigen Zeiten von Überflutungen, Buschfeuern, Erdbeben, Hungersnöten, Kriegen, Täuschung und Unsicherheit besteht die Möglichkeit, sich wieder der göttlichen, noblen Tugenden zu entsinnen, die der Menschheit innewohnen und wieder eingefordert und restauriert werden können. Jeder Einzelne hat die Chance, sich wiederverkörpern zu können und sich wieder mit jenen heiligen Qualitäten zu verbinden, die einst jede Person auf dem Planeten während der Zeiten des Beginns auszeichneten.

Jede Person, die in diesen jetzigen Zeiten auf dem Planeten inkarniert ist, ist eigentlich bereits eine alte Seele, die an den Erfahrungen aller voran-gegangenen Zyklen teilhatte, und sie befindet sich nun im Prozess der Transmutation und Transformation ihrer dichten physischen Existenz – hin zu einer Existenz, die unmittelbar wieder die strahlend-leuchtende Essenz verkörpern kann, die sie einst gewesen ist. Dies ist eine fortlaufende Phase, die in den viele künftigen Jahren weiterhin gespürt, erlebt und beobachtet werden kann.

Diese Phase erfordert das Begreifen seitens der erwachten Menschen, damit sie sich von den letzten Spuren des vorigen Zyklus' befreien können und sich den neuen Zyklus vollständig zu eigen machen können. Damit dies geschehen kann, muss man sich mit dem neuen Zyklus und mit dem Neubeginn identifizieren und das sich öffnende neue Tor durchschreiten.

Man muss die alten Auffassungen und Neigungen loslassen und aufgeben zugunsten der neu kalibrierten menschlichen Funktionssysteme in jeder Faser seines Körpers, seines Geistes und seiner Seele. Man muss ehrlich und aufrecht zu seiner göttlichen, strahlenden Essenz stehen, ohne aufgrund des schwierigen und unkomfortablen Läuterungsprozesses auf dem Planeten schwankend zu werden!

Ihr, die LICHT-Arbeiter und erwachten Menschen, die in diesen jetzigen Zeiten auf dem Planten inkarniert sind, ihr lebt in der Tat auf einer „fehlerfreien“ Welt! Ihr seid in der fünften Dimension angekommen, wo es kein 'richtig' oder 'falsch' gibt, kein 'schwarz' oder 'weiß', kein Verurteilen oder Verdammen. Ihr müsst das alte Paradigma aufgeben und fest zu eurer Vision einer prächtigen neuen Welt stehen – und so wird es sein! 

Ihr befindet euch jetzt in einer neuen Dimension, in der es nur das Erfahren des Augenblicks gibt. Wisst, dass unser Schöpfer wahrlich jede Erfahrung, jedes Erleben genießt, an dem ihr teilhabt, den jede Erfahrung, die ihr macht, trägt zu Expansion und Erweiterung des Lebens als Ganzem in dieser Galaxis bei. Möget ihr gesegnet sein, während ihr Kurs haltet!

Bis nächsten Monat …

ICH BIN Hilarion

Brasileiro--Conexão com Hilarion - Outubro2017. AtualizaçãoVideo em inglês
Vídeo em português 


Amados,

Eu venho nas asas do amor, existe um ponto, nos ciclos das eras conhecida como yugas, onde o ponto de virada da roda da vida, retorna para avançar em direção ao ponto de origem onde a atual onda da experiência humana  começou.  Havia um tempo quando os seres humanos eram mais radiantes e mais eterizados em seus corpos mais sutis. Eram mais avançados espiritualmente e tinham grandes poderes psíquicos. A humanidade passou pelas eras ou ciclos de tempo anteriores tornando-se gradualmente identificada com os seus corpos físicos, ou seja, buscando o materialismo, e desta forma perdendo o contato com o seu ser divino interno.
Agora, a Humanidade está saindo da era da escuridão e está voltando para a luz de sua essência radiante, e está voltando ao seu ponto de origem verdadeiro. É durante este tempo atual de inundações, incêndios, terremotos, penúria, guerras, fraudes e incertezas, quando as nobres virtudes divinas que residem no interior da Humanidade podem ser acessadas, reivindicadas e restauradas. Assim, cada pessoa tem a oportunidade de reincorporar e reconectar-se com estas qualidades sagradas que uma vez no começo dos tempos já agraciaram cada pessoa do planeta.  
Cada pessoa que está encarnada sobre o planeta durante este tempo é uma alma antiga que participou da experiência de cada ciclo precedente. Para que a pessoa possa incorporar diretamente a sua essência radiante que uma vez ela foi, ela está em um processo de transmutação e transformação de sua densa existência física. Esta é uma fase incessante e que irá continuar a ser sentida, experimentada e observada pelos muitos anos que estão por vir.
Esta fase requer o entendimento deste processo daqueles que já estão despertos, no sentido deles liberarem-se dos últimos vestígios dos ciclos anteriores, abraçando então, completamente este novo ciclo. Para que isto aconteça é preciso que haja umaidentificação com o novo ciclo, com o novo começo e caminhar pela nova porta que está aberta diante das pessoas. Elas precisam liberar e deixar ir embora as velhas percepções e tendências de seus sistemas humanos operantes, recentemente re calibrados em cada fibra de seu corpo, mente e alma.  
Elas necessitam permanecer verdadeiras com a sua essência divina radiante, sem vacilarem no difícil e desconfortável processo de purificação que está acontecendo sobre o planeta! 
Vocês, que são os Trabalhadores da Luz e são os que despertaram, incarnados no planeta nestes tempos correntes estão vivendo atualmente em um mundo sem culpas! 
Sim, vocês entraram na quinta dimensão onde não existe o certo ou errado, nem preto ou branco, nenhum julgamento ou condenação. Vocês necessitam deixar ir embora os velhos paradigmas e manter firme a nova gloriosa visão de um mundo novo, e assim isto será.
Agora vocês estão na quinta dimensão onde apenas existe a experiência de cada momento. Saibam que nosso Criador realmente saboreia cada experiência que vocês fazem parte, já que cada experiência que vocês têm contribui para a expansão e o engrandecimento de toda a vida nesta Galáxia. Que vocês sejam abençoados enquanto continuam em suas trajetórias! 
Até o mês que vem...
EU SOU Hilarion

The Hilarion Connection(c) Update – October 2017 The Hilarion Connection(c) Update – October 2017


Until next month…

I AM Hilarion